Travay

Mèsi pou enterè ou nan yon karyè oswa estaj nan Mayflower Wind! Nou vle pouvwa lavni enèji Massachusetts la ak nou bezwen moun dinamik ki pare pou defi.

Pa gen travay ki disponib kounye a. Tanpri tcheke tounen oswa ranpli nou an fòm kontak yo dwe avèti lè nouvo travay yo afiche.

Julia Ren Jackson, yon analis lanmè ki pèmèt pou Mayflower Van, dènyèman te patisipe nan ekite a nan diskisyon tab Offshore Wind Industry, patwone pa Enstiti Nasyonal Offshore Van Bristol Community College la (KOULYE A, MWEN).

Julia te pale sou sa li renmen travay nan endistri van lanmè ak fòmasyon ak resous ke Mayflower Wind te bay ak patwone li yo pou ankouraje divèsite ak ekite nan mendèv la.

OPTINITE POU TRAVAY EGAL

Konpayi an angaje nan kenbe yon anviwònman travay ki gratis nan tout fòm diskriminasyon ilegal ak asèlman. Se poutèt sa politik konpayi an entèdi diskriminasyon ak asèlman kont nenpòt aplikan, anplwaye, machann, kontraktè, kliyan, oswa kliyan sou baz la nan: ras, koulè, relijyon oswa kwayans, sèks, laj, orijin nasyonal, zansèt, sitiyasyon sitwayènte, andikap fizik oswa mantal, gwosès (ki gen ladan akouchman, laktasyon ak kondisyon medikal ki gen rapò), estati militè oswa veteran, oryantasyon seksyèl, idantite seksyèl, enfòmasyon jenetik (ki gen ladan karakteristik ak tès), sitiyasyon sitwayènte, oswa nenpòt lòt karakteristik ki pwoteje pa federal ki aplikab, eta , oswa lwa lokal yo. Règleman sa a kouvri tout pratik pèsonèl, ki gen ladan anbochaj, pwomosyon, degradasyon oswa transfè, rekritman, oswa piblisite rekritman, revokasyon, revokasyon, pousantaj nan peye oswa lòt konpansasyon, ak benefis anplwaye yo. Angajman Konpayi an pou opòtinite travay egal aplike a tout moun ki travay nan Konpayi an ak entèdi diskriminasyon ilegal pa nenpòt ki anplwaye nan Konpayi an.