Thứ năm Tháng Chín 30, 2021
Vịnh Buzzards, MA

Hội chợ nghề nghiệp là một diễn đàn hoàn hảo để gặp gỡ sinh viên và thảo luận về việc ngành hàng hải sẽ đóng vai trò quan trọng như thế nào trong ngành Gió ngoài khơi đang nổi lên.

Kelsey Perry và Will Cotta