Tài liệu

Đã thêm để giữ tất cả đóng khi tải trang
Giấy phép Liên bang

Cho thuê Thương mại Mayflower

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH VÀ XÂY DỰNG GIÓ MAYFLOWER

Mayflower Wind COP Tập I

Mayflower COP Tập II

Phụ lục A_Agency Correspondence

Phụ lục AA_Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Phụ lục C_Conceptual Bản vẽ thiết kế dự án

Phụ lục D1_Massach Massachusetts Chứng nhận nhất quán CZMA-Falmouth

Phụ lục D2_Massach Massachusetts Chứng nhận nhất quán CZMA-Điểm Brayton

Phụ lục D3_Rhode Island Chứng nhận nhất quán CZMA-Điểm Brayton

Phụ lục F1_Sediment Plume Tác động từ các hoạt động xây dựng

Phụ lục F2_Scour Tác động Tiềm năng từ Giai đoạn Vận hành và Cơ sở hạ tầng Sau Xây dựng

Phụ lục H_ Báo cáo chất lượng nước

Phụ lục I1_Đánh giá Rủi ro Tiếp xúc với Gia cầm

Phụ lục I2_Bat_Risk_Assessment

Phụ lục J_T Báo cáo đánh giá về thảm thực vật và động vật hoang dã trên mặt đất

Phụ lục K_Seagrass và Macroalgae Report

Phụ lục L1_ Báo cáo các khu vực được bảo vệ được chỉ định trên bờ biển

Phụ lục L2_ Báo cáo đất được bảo vệ trên bờ

Phụ lục M_Báo cáo Đặc điểm Nguồn lực Động vật có vỏ và động vật có vỏ

Phụ lục N_Đánh giá môi trường sống của cá tiềm năng và các loài cá được bảo vệ

Phụ lục O Kế hoạch giám sát và giảm thiểu động vật có vú và rùa biển

Phụ lục P1_EMF Báo cáo Đánh giá

Phụ lục P2_HVDC Đánh giá EMF

Phụ lục S_Analysis về Hiệu ứng Hình ảnh cho Thuộc tính Lịch sử

Phụ lục T_Đánh giá tác động thực tế

Phụ lục T1_Cape Cod Mô phỏng trên bờ

Phụ lục T2_Martha's Mô phỏng Vườn nho

Phụ lục T3_Nantucket Mô phỏng

Phụ lục U1_ Báo cáo đánh giá âm thanh trong không khí

Phụ lục U2_ Báo cáo âm thanh dưới nước

Phụ lục V_ Báo cáo hoạt động đánh bắt và đánh bắt cá và thương mại xã hội và giải trí

Phụ lục Kế hoạch truyền thông của W_Fis Trại

Phụ lục X_Đánh giá Rủi ro An toàn Hành trình

Phụ lục Y1_ Đánh giá đấu giá & Phân tích không gian

Phụ lục Y2_Phân tích luồng lưu lượng truy cập hàng không

Phụ lục Y3_ADLS Phân tích hiệu quả

Phụ lục Y4_Radar và Nghiên cứu sàng lọc hỗ trợ điều hướng

 

Mariners
Giấy phép của Tiểu bang
MAYFLOWER WIND SOUTHCOAST, RHODE ISLAND

Mayflower Wind Brayton Point - Ứng dụng Hỗ trợ Đơn khởi kiện RI EFSB Tập 1

Mayflower Wind Brayton Point - Ứng dụng Hỗ trợ RI EFSB Đơn thỉnh cầu Tập 2 (hình và tệp đính kèm)

MAYFLOWER WIND SOUTHCOAST, MASSACHUSETTS

Dự án Mayflower Wind SouthCoast - Thư xin việc Bard Thư ký MEPA ENF

Dự án Mayflower Wind SouthCoast - MEPA ENF Bìa và Mục lục

Dự án Mayflower Wind SouthCoast - MEPA ENF MẪU USGS Dự thảo

Dự án Mayflower Wind SouthCoast - Thư xin việc Danh sách Lưu hành MEPA ENF

Dự án Mayflower Wind SouthCoast - MEPA ENF Đính kèm A - Bản tường thuật dự án

Dự án Mayflower Wind SouthCoast - MEPA ENF Đính kèm B - Hình

Dự án Mayflower Wind SouthCoast - MEPA ENF Đính kèm C - Bản vẽ kỹ thuật

Dự án Mayflower Wind SouthCoast - MEPA ENF Đính kèm D - Các biểu mẫu sàng lọc EJ kết hợp

Dự án Mayflower Wind SouthCoast - MEPA ENF Đính kèm E - Thông báo nâng cao về MEPA ENF

Dự án Mayflower Wind SouthCoast - MEPA ENF Đính kèm F - ENF RMAT Báo cáo và Bảng

Dự án Mayflower Wind SouthCoast - MEPA ENF Đính kèm G - MA CZM Tuyên bố nhất quán của Fed

Dự án Mayflower Wind SouthCoast - MEPA ENF Đính kèm H - Danh sách Giấy phép

Mayflower Wind SouthCoast Project - MEPA ENF Attachment I - Log of Agency Communications

Dự án Mayflower Wind SouthCoast - MEPA ENF Đính kèm J - Danh sách lưu hành

Dự án Mayflower Wind SouthCoast - MEPA ENF Đính kèm K - Báo cáo Quảng cáo

Mayflower Brayton Point - Phân tích để hỗ trợ EFSB Đơn khởi kiện Tập 1

Mayflower Brayton Point - Phân tích để hỗ trợ EFSB Kiến nghị Tập 2 (hình và tệp đính kèm)

Mayflower Brayton Point - DPU Sự xuất hiện của Luật sư

Mayflower Brayton Point - EFSB Sự xuất hiện của cố vấn

Mayflower Brayton Point - Dự thảo Thông báo Đánh giá

Mayflower Brayton Point - Phim DPU - Đơn thỉnh cầu Phần 72

Mayflower Brayton Point - EFSB Filings - Phần 69J Đơn thỉnh cầu

Mayflower Brayton Point - Yêu cầu khoanh vùng với các vật chứng

Mayflower Brayton Point - Mẫu sàng lọc MEPA EJ TIẾNG ANH

Mayflower Brayton Point - Biểu mẫu sàng lọc MEPA EJ BỒ ĐÀO NHA

Mayflower Brayton Point - Biểu mẫu sàng lọc MEPA EJ SPANISH

Mayflower Brayton Point - Mẫu sàng lọc CAPE VERDEAN MEPA EJ

Mayflower Brayton Point - Bản đồ Dân số Công bằng Môi trường MA

MAYFLOWER WIND FALMOUTH, MASSACHUSETTS

Mayflower Falmouth - Phân tích để hỗ trợ EFSB Kiến nghị Tập 1 (Văn bản)

Mayflower Falmouth - Phân tích để hỗ trợ EFSB Kiến nghị Tập 2 (Hình và Đính kèm)

Mayflower Falmouth - DPU và EFSB Sự xuất hiện của Luật sư

Mayflower Falmouth - Phim DPU - Đơn thỉnh cầu Phần 72

Mayflower Falmouth - Dự thảo Thông báo Đánh giá

Mayflower Falmouth - EFSB Filings - Phần 69J Đơn thỉnh cầu

Mayflower Falmouth - Thông báo về việc xét xử của EFSB

Mayflower Falmouth - Chứng chỉ MEPA ENF

Mayflower Falmouth - MEPA ENF Đầy đủ

Mayflower Falmouth - Yêu cầu khoanh vùng với các vật chứng